Více zde

Prázdninový provoz červenec 2024, výdej obědů

25.06.2024 (17:12)

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ a VÝDEJ OBĚDŮ   Prázdninový provoz od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude ve třídách VČELIČEK a MOTÝLKŮ.   Do třídy VČELIČEK budou chodit děti ze třídy BERUŠEK.   Do ….

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Anotace

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a směřuje k vytváření a rozvíjení klíčových kompetencí u dětí. Zabývá se vzájemnými vztahy v přírodě, vztahem člověka k přírodě a vztahy mezi lidmi navzájem. Snaží se upozornit na to, jak náš život a životní styl ovlivňují přírodu a životní prostředí, má přispět k získání vědomí, že jsme součástí přírody, kterou potřebujeme k životu. Seznamuje děti s tradicemi své obce a regionu, ve kterém žijeme. Program vychází z konkrétních podmínek a možností školy, regionu, do kterého patříme, potřeb dětí a požadavků rodičů. Dětem nabízí aktivity a činnosti, které rozvíjí jejich pohybovou zdatnost, zdokonaluje jejich pohybové dovednosti. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednitvím změn v přírodě behem celého roku. Všechny aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují zájem dětí poznávat nové a vedou děti k samostatnosti.

 

Cíl

Po ukončení docházky do MŠ si dítě uvědomuje svou závislost na přírodě, chce být její součástí a dokáže alespoň částečně předvídat dopady svého jednání. Cítí se být zodpovědné za své činy a chování. Je připraveno se učit novým věcem, řešit problémy, dokáže samostatně uvažovat a jednat. Umí se dobře vyjadřovat, domluvit se s ostatními, respektovat autoritu i daná pravidla. Orientuje se v zákonitostech společenských i přírodních, je citlivý k přírodě i k ostatním lidem a svým jednáním a konáním neničí prostředí přírodní a ani to, o jehož existenci se zasloužili lidé.

 

Tematické celky

  1. MALÍŘOVA KOUZELNÁ PALETA

  2. ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

  3. KDYŽ SLUNÍČKO ZAČNE HŘÁT

  4. MODRÉ NEBE NAD HLAVOU

     

Časový harmonogram

Od září 2020

Prostředí

Prostory MŠ (herny, jídelna), zahrada MŠ, přírodní prostředí (pole, louky, potok, jezera), vesnické prostředí (parky, hřiště)

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.