Více zde

VÝLET SALAŠ TRAVIČNÁ

15.05.2024 (18:48)

  VÝLET SALAŠ TRAVIČNÁ   V úterý 21.5.2024 pojedou děti ze třídy Berušek a Mravenečků na výlet do areálu Salaš Travičná. Děti přijdou do MŠ nasnídané, nejpozději do 7.50 hod. Dětem dejte batůžek s ….

O naší školce

Mateřská škola „Sluníčko“ Moravská Nová Ves

Mateřská škola je umístěna ve vedlejší ulici na okraji vesnice, mimo frekventované silnice. V jejím okolí je umístěno hřiště a sportovní areál. MŠ byla uvedena do provozu v roce 1988, od roku 2010 zde fungují čtyři třídy. Budova je světlá, prostorná, plně vyhovující dnešním podmínkám pro pobyt dětí. Součástí MŠ je velká zahrada s travnatým porostem, okrasnými keři a vzrostlými stromy. Ve školním roce 2013/2014 bylo provedeno zateplení pláště budovy spolu s novou fasádou. V létě 2014 byla zahrada kompletně renovována v rámci projektu "Přírodní hřiště Moravská Nová Ves".

 

Třídy v MŠ jsou pojmenovány podle zástupců z hmyzí říše: Mravenečci, Berušky, Motýlci a Včeličky. V naší mateřské škole klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Při své práci s dětmi vycházíme ze Školního vzdělávacího programu, na jehož vytvoření se podílí celý kolektiv učitelek. Předškolní věk je velice důležitý v utváření osobnosti dítěte a životních hodnot, proto děti vedeme ke kladnému vztahu k životnímu prostředí a k přírodě vůbec.

 

Spolupracujeme s rodiči, obecním úřadem, základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC Hodonín a ostatní veřejností. O činnosti MŠ rodiče i veřejnost pravidelně informujeme na nástěnce v MŠ, internetových stránkách mateřské školy, v místním „Zpravodaji“, v časopise mateřské školy a občas i místním rozhlasem.

 

Naše třídy

Všechny čtyři třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá hygienickým požadavkům současných norem a splňuje cíle školního vzdělávacího programu, i antropometrické požadavky týkající se výšky stolků a židliček a dalšího nábytku. Děti odpočívají na lehkých vzdušných lehátkách, v hernách mají možnost výběru kvalitních podnětných hraček a pomůcek. V každé třídě mají děti počítač, který spolu s paní učitelkami využívají k plnění výukových programů.

 

Ve všech třídách je každý den dětem nabízena mnohostranná a přiměřená vzdělávací nabídka s promyšleným denním programem. Paní učitelky tak poskytují dětem potřebnou odbornou i speciální péči. Klademe důraz na samostatnost, tradice, environmentální výchovu. Rozvíjíme v dětech smysl pro zdraví, formujeme  kladný vztah k přírodě. Využíváme kreativitu a originalitu, zaměřujeme se na individuální potřeby dětí.  Poskytujeme nadstandardní péči v oblasti logopedie.  Nabízíme rozšiřující činnosti pro děti – plavecký výcvik – pod vedením instruktorů Plavecké školy v Hodoníně, zájmové kroužky – pod vedením společnosti Rytmik.

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.